Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (căn cứ điều 20 Nghị định 108/2017/NĐ-CP)

Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm.

4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

5. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành.

Mọi thông tin về thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón liên hệ với chúng tôi./

Tin liên quan: Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón