Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Chuyển giao công thức phân bón

Thay vì Quý khách hàng khảo nghiệm phân bón với thời gian 1 - 1,5 năm. Nhưng đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phân bón Quý Doanh nghiệp tiếp tục bước 2 là xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Những sản phẩm dưới đây đã được khảo nghiệm và đã có trong danh mục phân bón ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013 (Căn cứ Khoản 11 điều 47 Nghị định 108/2017/NĐ-CP) và đã có Quyết định công nhận lưu hành. Sau khi Quý DN hoàn tất nhận quyền sở hữu phân bón và tiếp tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều sản xuất phân bón./

STT

Tên phân bón

Đơn vị tính

Thành phần hàm lượng

01

Phân hữu cơ khoáng

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 4-2-2; CaO: 2; MgO: 2; Độ ẩm: 20

ppm

B: 150; Zn: 100; Cu: 100; Mn: 100

02

Phân hữu cơ vi sinh

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1; Độ ẩm: 30

ppm

 B: 150; Zn: 100; Cu: 100; Mn: 100

Cfu/g

VSV (N,P): 1x106 mỗi loại