Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Thủ tục nhập khẩu sơn 0905.486.515

Thủ tục nhập khẩu sơn 

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Vì vậy khi nhập khẩu sơn về Việt Nam phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Tư vấn thủ tục nhập khẩu Sơn

Các bước thực hiện chứng nhận hợp quy sơn nhập khẩu

1. Tiếp nhận thông tin khách hàng

2. Lấy yêu cầu chứng nhận hợp quy sơn

3. Đánh giá lô sản phẩm sơn

4. Lấy mẫu sơn tại kho hoặc tại cảng phục vụ thử nghiệm mẫu

5. Tiến hành thử nghiệm mẫu

6. Khắc phục hồ sơ không phù hợp (nếu có)

7. Cấp giấy chứng nhận hợp quy

8. Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng

Hồ sơ gồm công bố hợp quy sơn nhập khẩu gồm

1. Giấy chứng nhận hợp quy

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh

3. Kết quả phân tích mẫu

4. Bản mô tả thông tin sản phẩm

Tài liệu viện dẫn

TCVN 2090:2007, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu

TCVN 2097:2015, Sơn và vecni - Phép thử cắt ô 

TCVN 8652:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8653:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử

Tin liên quan