Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Giấy phép thuê gia công phân bón vô cơ sẽ bãi bỏ sau ngày 20/9/2018

Giấy phép thuê gia công phân bón vô cơ sẽ bãi bỏ ngày 20/9/2018

Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thuê sản xuất phân bón vô cơ được tiếp tục thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu thực thi hành

Trích tại: Khoản 7 Điều 47 Nghị định 108/2017/NĐ-CP

 

Tin liên quan