Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Dụng cụ điện cầm tay

  • Chứng nhận hợp quy sản phẩm điện

    Chứng nhận hợp quy sản phẩm điện cầm tay truyền động bằng động cơ. Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2012/BLĐTBXH là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ ban hành theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2012 của Bộ Lao...

    Xem thêm