Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Hướng dẫn áp dụng VietGAP trong thủy sản

Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (Pangasiannodon hypophthalmus)

Cơ sở sản xuất được chứng nhận, hướng dẫn áp Quyết định số 4669/QĐ-BNN-TCTS về Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra

Xem chi tiết Quyết Định Download tại đây