Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Những thông tin mới nhất về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 hiện đang được sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu trong kinh doanh và các lĩnh vực hiện nay. Cứ sau 5 năm thì tiêu chuẩn ISO sẽ được sửa đổi nếu cần thiết và hiện ISO 9001 đang trong quá trình soạn thảo và bỏ phiếu.

Đến nay, dự thảo ISO 9001 đã trải qua 5 trong 6 giai đoạn và hiện đang trong giai đoạn phê duyệt. Một khi các thành viên thông qua Dự thảo, một phiên bản mới sẽ được ban hành vào cuối năm 2015.

Chung nhan ISO 9001


Những thay đổi cơ bản của ISO 9001:2015?

Nigel Croft, Chủ tịch tiểu ban sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001, cho biết: “Chúng tôi đang triển khai đúng hướng và đang thực hiện lộ trình ban hành”

“Phiên bản mới chủ yếu dựa trên 3 khái niệm cốt lõi mà trong đó cách tiếp cận quá trình đã cho thấy rất thành công trong phiên bản ISO 9001:2008. Một khái niệm cốt lõi nữa và cũng là điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 là tư duy dựa trên rủi ro, để giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn.”


ISO 9001:2015 có một số thay đổi cơ bản:

Cải tiến sự tích hợp của ISO 9001 với các hệ thống quản lý khác

Quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và được viện dẫn trong hầu hết các mục

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả trong toàn bộ tổ chức hay doanh nghiệp


Tác động tới tổ chức hay doanh nghiệp của bạn?

Tổ chức hay doanh nghiệp của bạn không cần phải làm bất cứ điều gì cho đến khi phiên bản mới của ISO 9001 được ban hành. Chúng tôi sẽ xem xét trực tiếp phiên bản mới này và đối chiếu những sự thay đổi so với phiên bản trước. Để cập nhật thông tin về những thay đổi này, ISO 9001:2015 đã được ban hành xin vui tham khảo tại

Tin liên quan