Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Hồ sơ công bố hợp quy cửa 0905486515

Dịch vụ công bố hợp quy cửa

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Bắt buộc đối với cửa đi, cửa sổ bằng nhựa U-PVC, kim loại và bằng gỗ phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường./


Để sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng nhựa U-PVC, kim loại và bằng gỗ được sản xuất trong nước trước khi lưu hành ra thị trường cần phải thực hiện qua 02 bước như sau:

Bước 1. Chứng nhận hợp quy cửa

Bước 2. Công bố hợp quy cửa tại Sở Xây dựng


Thủ tục công bố hợp quy cửa

Về vấn đề chứng nhận hợp quy chi tiết như sau. Căn cứ vào Điều 14 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN có 02 cách công bố hợp quy như sau.

Cách 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (được gọi là bên thứ nhất) tự đánh giá. Với trường hợp này không cần đi thuê tổ chức ngoài

Hồ sơ công bố hợp quy cửa (tự công bố)

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Cách 2: Dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) tức là đi thuê tổ chức được chỉ định ngoài./

Hồ sơ công bố hợp quy cửa với trường hợp thuê tổ chức được chỉ định

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

d) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001)

Sau khi hoàn thiện xong bộ hồ sơ công bố hợp quy Doanh nghiệp mang hồ sơ công bố tại Sở Xây dựng mà Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Tỉnh, Thành phố

Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Mọi thông tin chi tiết về tủ tục công bố hợp quy cửa vui lòng liên hệ với chúng tôi

Tin liên quan