Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Hồ sơ xin cấp giấy phép gia công phân bón vô cơ theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP

- Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Căn cứ Thông tư số: 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón


Hồ sơ xin cấp giấy phép gia công phân bón vô cơ

I. Tài liệu pháp lý xin giấy phép gia công phân bón vô cơ

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép  gia công phân bón vô cơ
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 3. Giấy chứng nhận đầu tư
 4. Hợp đồng thuê gia công (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ)
 5. Dowload các biểu mẫu tại đây

II. Tài liệu về yêu cầu về cơ sở vật chất - điều kiện kỹ thuật xin giấy phép gia công phân bón vô cơ

 1. Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật (nhà xưởng, kho), máy móc thiết bị (bản kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng phân bón).
 2. Bản sao hợp đồng thử nghiệm phân tích mẫu phân bón, nguyên liệu đầu vào với tổ chức thử nghiệm được chỉ định
 3. Hình ảnh về tủ lưu mẫu sản phẩm của Công ty
 4. Bản sao bản công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho các loại nguyên liệu chính, phụ gia đầu vào tương ứng với từng loại phân bón sản xuất (nếu có);
 5. Bản sao Giấy Chứng nhận hợp quy kèm danh mục phân bón được chứng nhận hợp quy
 6. Nhãn các bao bì phân bón vô cơ do Công ty sản xuất (bản photo)Thương hiệu sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ (nếu có).
 7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm phân bón (nếu có).
 8. Bản sao giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 hoặc tương đương;
 9. Dowload các biểu mẫu tại đây

III. Tài liệu về điều kiện đối với nhân lực xin giấy phép gia công phân bón vô cơ

 1. Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, kinh doanh

 2. Bảng thống kê tổng số lao động và số lượng các ngành nghề của lao động của Công ty. (Bản kê khai nhân sự gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kinh doanh có liên quan trực tiếp đến kinh doanh phân bón;

 3. Bảng lương hoặc BHXH hoặc Hợp đồng lao động của đội ngũ quản lý, kỹ thuật của Công ty để chứng minh những người này hiện đang làm việc tại Công ty

 4. Bản sao hợp lệ bằng đại học của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;

 5. Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phân bón cho một số cán bộ, công nhân liên quan.

 6. Chứng chỉ về đào tạo kiến thức phân bón (nếu có)

 7. Dowload các biểu mẫu tại đây

Trình tự cấp giấy phép gia công phân bón vô cơ

-  Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Cục Hoá chất qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

-  Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hoá chất phải thông báo cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian thông báo và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định tại Điểm c Khoản này;

-  Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hoá chất có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy phép, Cục Hoá chất phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.