Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy máy hàn điện

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2011/BLĐTBXH (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện ban hành theo Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH (Download tại đây) ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng BLĐTBXH

Quy định bảo đảm an toàn máy hàn trong chế tạo, nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường: Nhà sản xuất máy hàn điện phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng như sau:

1. Chứng nhận hợp quy

2. Công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy máy hàn điện và công việc hàn điện

Phương thức đánh giá sự phù hợp máy hàn điện

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 (Sản xuất trong nước) hoặc Phương thức đánh giá 7(Hàng nhập khẩu) theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

+ Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5:

Đánh giá quá trình sản xuất và kết hợp lấy mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường)

- Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

+ Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7:

- Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

- Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy máy hàn điện và công việc hàn điện

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Bước 5. Công bố hợp quy

Mọi thông tin về chứng nhận hợp quy máy hàn điện và công việc hàn điện liên hệ với chúng tôi

Tư vấn, hỗ trợ các văn bản pháp quy  Chứng nhận hợp quy sơn