Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy thực phẩm

Quy trình chứng nhận hợp quy thực phẩm

Đánh giá sự phù hợp giữa Tiêu chuẩn cơ sở với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm;

Lấy mẫu, thử nghiệm mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường và phân tích tại Phòng kiểm nghiệm được Bộ Y tế chỉ định.

Quy trình chứng nhận hợp quy thực phẩm như sau