Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Trình tự đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ

Trình tự đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Bước 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký, Bộ phận một cửa Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ của Bộ phận một cửa Sở Công Thương hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

3. Bước 3: Sở Công Thương cấp phiếu nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ và trả kết quả theo ngày hẹn trả tại Sở Công Thương. Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ.

Tổ chức hội thảo phân bón vô cơ liên hệ với chúng tôi

Quý Doanh nghiệp Download mẫu đăng ký hội thảo tại đây

Công ty CP Công bố chất lượng QVN - Tư vấn, hỗ trợ các văn bản pháp quy trong lĩnh vực phân bón, xin giấy phép phân bón vô cơ, hồ sơ xin cấp phép sản xuất phân bón vô cơ