Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC)

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC)

Gạch bê tông nhẹ có hai loại cơ bản là gạch bê tông nhẹ bọt và gạch bê tông nhẹ khí chưng áp. Sản suất bằng công nghệ tạo bọt, khí trong kết cấu nên tỷ trọng viên gạch giảm đi nhiều và nó trở thành đặc điểm ưu việt nhất của loại gạch này./

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC)

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC)

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng

Vậy căn cứ vào những yếu tố trên, sản phẩm Bê tông nhẹ – Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường./

Quy trình Chứng nhận hợp quy gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC)

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Bước 5. Công bố hợp quy

Tin liên quan