Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thiết bị nâng

Kiểm  định  kỹ  thuật  an  toàn  và  đăng  ký  sử  dụng  thiết  bị nâng

Thiết bị nâng trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ  trong quá  trình sử dụng, và kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Kiểm  định  kỹ  thuật  an  toàn  và  đăng  ký  sử  dụng  thiết  bị nâng

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng phải do tổ chức đánh giá  sự  phù  hợp  đã  được  Cục  An  toàn  lao động,  Bộ  Lao  động  - Thương binh và Xã hội chỉ định theo trình tự luật định.

Trong quá  trình kiểm định, các  tổ chức kiểm định và đơn vị quản  lý  sử  dụng  thiết  bị  nâng  phải  tuân  thủ  chặt chẽ  các  quy  trình kiểm  định  kỹ  thuật  an  toàn  thiết  bị  nâng  do Bộ  Lao  động  -  Thương binh và Xã hội ban hành.

Các  thiết bị nâng sau khi kiểm định đạt  yêu cầu phải  được dán tem theo quy định.

Kiểm  định  kỹ  thuật  an  toàn  và  đăng  ký  sử  dụng  thiết  bị nâng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn