Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:1994

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:1994

Download TCVN 5847:1994 tại đây

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật và phương  pháp thử của các loại cột điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 10 đến 20 m không dự ứng lực trước (sau đây gọi tắt là cột) dùng làm cột điện các đường  dây trên không và trạm điện.

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:1994

Hồ sơ công bố hợp chuẩn cột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:1994

Thủ tục công bố hợp chuẩn được thực hiện sau khi chứng nhận hợp chuẩn và Công bố tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Doanh nghiệp đặt trụ sở

Hồ sơ công bố hợp chuẩn cột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:1994 được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Download TCVN 5847:1994 tại đây

Mọi thông tin về Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông ly tâm liên hệ: 0905.486.515