Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận, công bố hợp quy giấy vệ sinh

Căn cứ vào Thông tư số 36/2015/TT-BCT (Download tại đây) ngày 28/10/ 2015 và Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật  QCVN 09:2015/BCT. Bắt buộc đối với những sản phẩm giấy vệ sinh phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường./

Phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (được áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu)

Chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

Quy trình chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy (kết hợp lấy mẫu thử nghiệm) 

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

Bước 5: Sau khi có giấy chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh Quý doanh nghiệp công bố hợp quy giấy vệ sinh tại Sở Công thương

Mọi thông tin về chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn