Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy thang máy điện QCVN 02-2011/BLĐTBXH

Chứng nhận hợp quy thang máy điện

Căn cứ vào Quy chuẩn QCVN 02-2011/BLĐTBXH thì các doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu thang máy cần chứng nhận phù hợp quy

Quy chuẩn áp dụng với thang máy

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 02-2011/BLĐTBXH  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thang máy điện. 

Chứng nhận hợp quy thang máy | Chung nhan hop quy thang may

Thang máy bắt buộc phải chứng nhận hợp quy

Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Ngày 22/04/2011, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư 08/2011/BLĐTBXH và QCVN 02-2011/BLĐTBXH qui định và các yêu cầu đặt ra khi chứng nhận hợp quy cho thang máy. Chứng nhận hợp quy cho thang máy nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị thang máy phải vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường. 

Thủ tục chứng nhận hợp quy thang máy

- Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất hoặc phương thức 7 cho đơn vị nhập khẩu.

Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Đánh giá chứng nhận hợp quy kết hợp lấy mẫu

Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Công bố hợp quy