Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động TCVN 3581-81

Chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động TCVN 3581-81

Tiêu chuẩn áp dụng đối với kính, dùng để bảo vệ mắt chống tác dụng của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất (bụi, vật rắn, giọt chất lỏng vàkim loại nóng chảy, khi ăn mòn, bức xạ tử ngoại, ánh sáng chói và bức xạ hồng ngoại) và quy định các yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử của kính bảohộ lao động.

Chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động TCVN 3581-81

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động TCVN 3581-81

Để chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động được thực hiện qua các bước chính như sau

- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...) (Quá trình sản xuất trong nước)

- Lấy mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường

- Thử nghiệm mẫu điển hình.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn kính bảo hộ lao động TCVN 3581-81

Hồ sơ công bố hợp chuẩn kính bảo hộ lao động TCVN 3581-81 được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Doanh nghiệp đặt trụ sở