Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp chuẩn thức ăn hỗn hợp cho tôm sú

Chứng nhận hợp chuẩn thức ăn hỗn hợp cho tôm sú theo TCVN 9964:2014.

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. 
Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

TCVN 9964:2014

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn thức ăn hỗn hợp cho tôm sú

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp chuẩn

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp chuẩn

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

Bước 5. Công bố hợp chuẩn

Mọi thông tin về chứng nhận hợp chuẩn thức ăn hỗn hợp cho tôm sú theo TCVN 9964:2014 liên hệ với chúng tôi

Download TCVN 9964:2014 tại đây