Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón

Chứng nhận OHSAS 18001

OHSAS 18001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng, tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc. Thông qua việc có được một hệ thống quản lý được xác định rõ ràng tại cơ sở để xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn và sức khỏe, các tổ chức có thể giảm thiểu các mối nguy cho người lao động và khách tham quan hoặc các nhà thầu bên ngoài. Tiêu chuẩn này có thể giúp tổ chức thiết lập các quá trình xem xét và cải tiến liên tục sự an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở.

        

Các yếu tố chính sẽ được đánh giá theo chứng nhận OHSAS là:

1. Hệ thống quản lý tại cơ sở

2. Hoạch định và Đánh giá mối nguy

3. Đào tạo và nhận thức của nhân viên

4. Trao đổi thông tin trong hệ thống quản lý an toàn

5. Ứng phó với các tình huống khẩn cấp

6. Theo dõi và cải tiến liên tục

7. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

Ai cần tiêu chuẩn này?

OHSAS 18001 thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn.

Bằng cách thiết lập hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá, tổ chức sẽ chứng minh cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của mình thấy được họ đã thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe một cách hết sức nghiêm túc.

Công nhận OHSAS 18001 mang đến cho tổ chức một khung để giúp tổ chức đáp ứng về yêu cầu pháp lý của mình về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc.

Lợi ích của việc chứng nhận OHSAS 18001:

Giúp cho tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ ràng các chính sách và mục tiêu an toàn sức khoẻ nghề nghiệp;

Cho phép kiểm soát tốt hơn các mối nguy hiểm có thể phát sinh trong hoạt động bình thường hoặc các tình huống đột xuất;

Cơ sở nền tảng của tiêu chuẩn được dựa trên các quan điểm chính về cải tiến liên tục và tuân thủ với các yêu cầu luật định. 

Quy trình đánh giá chứng nhận OHSAS 18001

Bước 1. Đăng ký dịch vụ, nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận

Bước 2. Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận

Bước 3. Đánh giá chứng nhận:

+ Giai đoạn 1: Xem xét sự phù hợp, kiểm tra hồ sơ

+ Giai đoạn 2: Thành lập đoàn đánh giá, thực hiện hoạt động đánh giá tại quý công ty.

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001 và thực hiện đánh giá giám sát đình kỳ.