Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón

Chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 là:

- Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

- Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

- Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến

- Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

 

Tất cả các doanh nghiệp đều cần chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh):

- Hướng đến khách hàng

- Sự lãnh đạo

- Sự tham gia của đội ngũ

- Cách tiếp cận theo quá trình

- Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

- Cải tiến liên tục

- Quyết định dựa trên sự kiện

- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Lợi ích Chứng nhận ISO 9001

Minh chứng cam kết của tổ chức doanh nghiệp về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và luật định áp dụng

Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp​

Những thắc mắc vì sao phải chứng nhận ISO 9001

+ Tại sao chúng tôi cần áp dụng ISO 9001?

Khách hàng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp! Để giữ khách hàng – và làm cho khách hàng hài lòng – sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp phải thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp một cơ cấu tiếp cận theo hệ thống để giúp tổ chức doanh nghiệp quản lý các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu trên.

Tổ chức chứng nhận đem đến các giá trị của một tổ chức chứng nhận bên thứ ba độc lập, mang tính chất khách quan giúp xem xét hệ thống quản lý của tổ chức doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn cho tổ chức doanh nghiệp.

+ Những khác biệt chính giữa ISO 9001:2000 và phiên bản 2008?

Năm 2000, những thay đổi chính đã được đưa ra và vẫn tiếp tục duy trì tầm quan trọng và hiệu lực. Do đó, những thay đổi so với phiên bản này chỉ là làm rõ thêm ở một số điểm đã có trong tiêu chuẩn chứ không hẳn là thêm vào những yêu cầu mới. Những thay đổi cũng là để cho phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản điều chỉnh năm 2004, để sự kết hợp hai tiêu chuẩn này được dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Quy trình chứng nhận ISO 9001: 2008

Bước 1. Đăng ký dịch vụ, nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận

Bước 2. Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận

Bước 3. Đánh giá chứng nhận:

+ Giai đoạn 1: Xem xét sự phù hợp, kiểm tra hồ sơ

+ Giai đoạn 2: Thành lập đoàn đánh giá, thực hiện hoạt động đánh giá tại quý công ty.

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008 và thực hiện đánh giá giám sát đình kỳ.